Ochrana súkromia

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto podmienky ochrany súkromia obsahujú dodatočné informácie upravujúce zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré sa zadávajú a spracovávajú  v súvislosti s využitím služieb internetového obchodu glamtessa.sk

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom elektronického obchodu www.glamtessa.sk je Martin Bražina, so sídlom Čínska 2529/16, 040 13 Košice, IČO: 412205951, DIČ: 1072141851, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Košice, číslo živnostenského registra: 823-5917.

2. Spracovanie osobných údajov - aké osobné údaje zbierame, na aký účel

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ("GDPR"), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenia GDPR. Osobné údaje sú zbierané a spracované len v nevyhnutnom rozsahu.

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v elektronickom obchode glamtessa.sk sú:

 • meno a priezvisko
 • adresa dodania (ulica, číslo, PSČ a mesto/obec)
 • fakturačná adresa (ulica, číslo, PSČ a mesto/obec)
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • údaje o produktoch, ktoré boli zakúpené
 • platobné údaje (o zaplatenej čiastke)
 • údaje zo vzájomnej komunikácie

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracované za týmto účelom:

 • plnenie zmluvy
 • spracovanie a reakcia na žiadosti, pripomienky alebo reklamácie zo strany kupujúceho
 • vytvorenie zákazníckeho účtu

Osobné údaje pochádzajú výhradne od kupujúceho, ktoré boli poskytnuté v súvislosti s uzatvorením zmluvy (nákupom tovaru), alebo nám boli udelené pre účely registrácie.

Osobné údaje sú spracované počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

3. Akým tretím stranám poskytujeme osobné údaje:

Za účelom doručenia objednávky a spracovania platby poskytujeme osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu našim partnerom:

 • General Logistics Systems Slovakia s.r.o (kuriérska služba GLS Slovakia)
 • Tatra banka, a.s.

4. Práva kupujúceho v súvislosti so spracovaním osobných údajov v elektronickom obchode glamtessa.sk:

Kupujúci má právo k prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, aktualizáciu a doplnenie, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo na dočasné alebo trvalé zastavenie spracovávania osobných údajov, alebo ich odstránenie s výnimkou prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné pre plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. vedenie účtu nakupujúceho a to formou písomného nesúhlasu so spracovaním osobných údajov (e-mailom, alebo na korešpondenčnú adresu).

Kupujúci má právo v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o ňom spracovávané
 • vo všeobecnej zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracovanie
 • vo všeobecnej zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania
 • opravu, alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných, alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracovávania sa skončil, ak sú predmetom spracovávania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania, ak došlo k porušeniu zákona
 • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho

5. Kontakt:

V prípade akýchkoľvek otázok o tom, ako zhromažďujeme, využívame osobné údaje, nás možete kontaktovať e-mailom: info@glamtessa.sk, prípadne písomne na adresu: Martin Bražina, Čínska 2529/16, 040 13 Košice.

 

Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť, všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našej webovej stránke www.glamtessa.sk.