Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Martin Bražina, Čínska 2529/16, 040 13 Košice, IČO: 412205951, DIČ: 1072141851, zapísaného v živnostenskom registri Okresného úradu Košice, číslo živnostenského registra: 823-5917 (ďalej len predávajúci) a kupujúceho, ktoré platia pre nákup v elektronickom obchode www.glamtessa.sk (ďalej len „VOP“).

 

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

1.2 Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3 Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a  VOP.

1.7 Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

1.8 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

 

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku

2.1 Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada kúpnej ceny je zo strany kupujúceho v zmysle automaticky vygenerovanej faktúry návrhom kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

2.2 K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a jej prijatím na strane kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im.

2.3 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.

2.4 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, má kupujúci možnosť výberu spôsobu platby a to buď formou dobierky, alebo platbou na účet predávajúceho. Pri spôsobe platby dobierkou zákazník zaplatí za tovar plnú sumu vrátane prepravného pri preberaní dobierky priamo doručovateľovi zásielky (prepravnej spoločnosti). Pri spôsobe platby vopred na účet predávajúceho budú zaslané kupujúcemu zo strany predávajúceho všetky potrebné údaje k realizovaniu platby. Po úhrade bude tovar následne zaslaný na zadanú adresu. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Pri platbe na účet predávajúceho musí byť platba uskutočnená do 3 pracovných dní, inak sa zmluva automaticky ruší.

2.5 V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a jednorázovej paušálnej náhrady za úkony súvisiace s administratívnymi prácami v sume 20 EUR.

2.6 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

 

III. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 5 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

3.2 Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3 Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

3.4 Základným platidlom je mena euro, cena tovaru je uvedená s DPH, predávajúci nie je platcom DPH.

 

IV. Dodanie produktov

4.1 Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. I bod 5 aj spolu s písomným rovnopisom týchto VOP, ak ich už nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúce sa k produktu a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt. V prípade ak písomné vyhotovenie týchto VOP nebolo kupujúcemu v zmysle čl. I bod 5 dodané s produktom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia produktu, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.

4.2 Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný produkt kupujúcemu v závislosti od jeho dostupnosti v lehote od 3 do 15 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade špeciálnej požiadavky (najmä nie však výlučne požiadavka špeciálnych dokončovacích procesov, špeciálnej suroviny) sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom v cenovej ponuke.

4.3 Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

4.4 Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

4.5 Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

4.6 Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.7 Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

4.8 Pri osobnom odbere v  prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

4.9 Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

 

V. Prevzatie produktu

5.1 Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

5.2 Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

5.3 Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kupujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.

 

VI. Prepravné

6.1 Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

Prepravné služby sú realizované prostredníctvom kuriérskej služby GLS, cena za doručenie tovaru je 4,20€ s DPH, v prípade objednávky nad 75€ kupujúci za prepravné služby neplatí.

 

VII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

7.1 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

7.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, zároveň je povinný vyplniť formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a následne ho zaslať poštou, doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP.  

7.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

7.4 Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Predávajúci nevráti platbu za poštovné s balné kupujúcemu v prípade, že di kupujúci objedná viac kusov tovaru, resp. druhov tovaru a následne vráti  len časť zakúpeného tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.5 Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.6 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho doručiť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.7 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

7.8 Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

7.9 Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

7.10 Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

7.11 Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy, alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

  • meno: Martin Bražina
  • adresa: Čínska 2529/16, 040 13 Košice
  • telefónne číslo: +421 907 937 772
  • email: info@glamtessa.sk

 

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

8.1 Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie kupujúcich v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom SR  (č. 150/2004) a ostatnými platnými právnymi predpismi.

8.2 Kupujúci je povinný prezrieť  si tovar ešte pri jeho preberaní od prepravcu tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia obalu.  Za vady spôsobené prepravcom neručíme, preto takto viditeľne poškodený obal s tovarom nepreberajte. Je potrebné s prepravcom spísať  zápis o vadách spôsobených prepravou.  V opačnom prípade, ak tovar preberiete, nebude Vám reklamácia uznaná. Na základe vyhotoveného záznamu kupujúceho s prepravcom, bude kupujúcemu v prípade uzavretia škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá náhrada v zmysle dohody s kupujúcim a to buď poskytnutím zľavy, alebo dodaním nového tovaru.

8.3 Zákonná záruka je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Reklamácia sa uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

8.4 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré si kupujúci spôsobil sám, za  vady, o ktorých kupujúci pred kúpou vedel. Rovnako za  vady, ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním ako predpisuje výrobca, alebo nevhodným výberom veľkosti. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vznikli vonkajšími vplyvmi (pádom, alebo nárazom), zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné úpravy a zásahy), mechanickým poškodením (roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, poškrabaný tovar). Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, poveternostných  podmienok, prevádzkou v extrémnych podmienkach. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká tiež nepredložením dokladu o zaplatení, uplynutím záručnej doby tovaru.

8.5 Reklamáciu tovaru predávajúci rieši bezodkladne. Vybavenie reklamácie  nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná po troch pracovných dňoch, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

8.6 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

8.7 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

8.8 Ak ide o vadu výrobku, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená.  Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú.

8.9 Ak ide o vadu výrobku, ktorú nie je možné odstrániť, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým výrobkom, alebo po vzájomnej dohode si kupujúci može vybrať iný tovar, pričom môže dôjsť  k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade, ak pri neodstrániteľnej  vade nebude mať predávajúci k dispozícii nový výrobok a kupujúci si nebude želať iný, alebo podobný výrobok, predávajúci vráti kupujúcemu plnú cenu, ktorú za tovar zaplatil, najneskôr do 15 dní od vzniku nároku.

8.10 Postup pri reklamácii:

1) pre uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný vyplniť formulár Reklamačný protokol

2) tovar zašlite na adresu predávajúceho ako doporučený balík (nie na dobierku – takto zaslaný balík neprevezmeme), spolu s vytlačeným a vyplneným reklamačným protokolom.

3) do zásielky pribaľte doklad o zakúpení tovaru v elektronickom obchode www.glamtessa.sk

4) o výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený doklad o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu, resp. spolu so zaslaným tovarom.

 

IX. Ochrana osobných údajov a súkromia

9.1 Kupujúci zaslaním objednávkového formulára čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ustanovenia §11 ods.1 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pre činnosť predávajúceho.

9.2 V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ elektronického obchodu www.glamtessa.sk zaväzuje, že všetky osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára sú dôverné a bude ich používať iba pre vlastnú potrebu a potrebu prepravnej spoločnosti z dôvodu doručenia tovaru. Tieto informácie neposkytne žiadnej tretej strane. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.3 Povinnými údajmi pre registráciu v elektronickom obchode www.glamtessa.sk sú:

  • Meno a priezvisko 
  • Poštová adresa 
  • E-mailová adresa 
  • Telefónne číslo 
  • V prípade firmy je nutné doplniť IČO, IČ DPH, DIČ

9.4 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu len správne, úplné a aktuálne osobné údaje a tieto svoje osobné údaje po každej zmene aktualizovať a oznámiť predávajúcemu ich zmenu.

9.5 Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov má kupujúci právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme: 
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 
b) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov, 
c) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 
d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
f) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak boli odovzdané a sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

9.6 Predávajúci zlikviduje osobné údaje kupujúceho: 
- na základe písomnej požiadavky kupujúceho, 
- v prípade, že zistí, že údaje dotknutej osoby nie sú správne, úplné a aktualizované a nie je možné vykonať ich opravu.

 

X. Informácia o možnosti a podmienkach

riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

10.1 Kupujúci ako spotrebiteľ (nie „podnikateľ“) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: info@glamtessa.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorými je orgán alternatívneho riešenia sporu a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. §12 zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na

10.2 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčíslená hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na stránke www.economy.gov.sk

10.3 Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenie sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

 

RSO:

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu.

Online riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenie sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte predávajúceho na info@glamtessa.sk

Bližšie informácie sú uvedené v čl. X bod 1 až 3 „VOP“ (všeobecné obchodné podmienky)

 

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VOP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VOP a predávajúci sa zaväzuje neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými v lehote do 10 pracovných dní, ak sa nedohodne inak.

11.2 Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy sa oboznámil s týmito VOP, ktoré sú zverejnené na web stránke predávajúceho a v internetovom obchode a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy predávajúceho a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje zaslaním objednávky predávajúcemu.

11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

11.4 Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na webovej stránke predávajúceho www.glamtessa.sk a boli schválené príslušným orgánom predávajúceho, ktorým je Martin Bražina, Čínska 2529/16, 040 13 Košice, IČO: 412205951, DIČ: 1072141851.

 

Znenie VOP je účinné od 26.10.2016

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Glamtessa alebo tretích strán zmluvne viazaných s Glamtessa. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Glamtessa.